Biežāk uzdotie jautājumi Par Latvijas Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistru:


 1. Kāda ir reģistrēšanās kārtība Reģistrā?

 • Visus, reģistrācijai nepieciešamos dokumentus iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv . Saņemot reģistrācijas dokumentus OBLIGĀTI jāuzrāda un jāiesniedz dokumentu oriģināli (Iesniegums, pase/ ID, diploms, darba devēja izziņa (ja ir) u.c.)!
 • Reģistrācijas iesniegumu un pavadošos dokumentus var atsūtīt arī pa pastu ierakstītā vēstulē, bet tādā gadījumā visām dokumenta kopijām jābūt notariāli apstiprinātām.
 • Reģistrācijas iesniegumu var iesūtīt elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv. (Iesniegumā jāievieto kājene (Footer)- DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.). Saņemot reģistrācijas dokumentus OBLIGĀTI jāuzrāda un jāiesniedz dokumentu oriģināli (Pase/ ID, diploms, darba devēja izziņa (ja ir) u.c.)!
 • Reģistrēties var arī klātienē LFB birojā Pils ielā 21 pieņemšanas laikos Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! (Tālrunis: 67280522). Visiem  nepieciešamajiem dokumentiem, t.sk. maksājuma uzdevumam, jābūt iepriekš sagatavotam.

Lai reģistrētos Reģistrā, ir nepieciešami šādi dokumenti:

 • aizpildīts reģistrācijas iesniegums
  • Reģistrācijas iesnieguma 3. punktā jāuzrāda dati par esošo darba vietu un darba attiecību uzsākšanas datumu farmaceita vai farmaceita asistenta amatā;
  • iesniegumam jābūt personīgi parakstītam un datētam (norādītam aizpildīšanas datumam).
 • pases vai ID kartes kopija ( Uz kopijas jābūt uzrakstam : “Personu apliecinoša dokumenta kopija sagatavota iesniegšanai LFB F un FA reģistram. Datums, paraksts ”) , uzrādot oriģinālu;
 • diploma kopija, uzrādot oriģinālu;
 • laulības apliecības kopija (vai cita uzvārdu maiņas apliecinoša dokumenta kopija), uzrādot oriģinālu – ja diplomā uzvārds atšķiras no pašreizējā);
 • izziņa no darba vietas (ja strādā vairāk nekā vienā aptiekā, tad jāiesniedz izziņas arī no pārējām aptiekām, kurās šobrīd strādā). Izziņā jābūt norādītam:
  • personas vārdam, uzvārdam;
  • personas kodam;
  • uzņēmuma nosaukumam un aptiekas nosaukumam (atbilstoši licencē uzrādītajam);
  • datumam, no kāda laika un kādā amatā strādā;
  • izziņas izdošanas datumam, izdevēja parakstam un atšifrējumam;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja izglītība iegūta citā, nevis latviešu valodā (sevišķi attiecas uz personām, kas izglītību ieguvušas līdz 1991. gada 21. augustam); 
 • krāsaina fotogrāfija 3x4 cm (vai digitāls fails); 
 • EUR 35,57. Maksāt var:
  • ar bankas pārskaitījumu uz Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrācijas kontu pirms dokumentu iesniegšanas un, iesniedzot dokumentus, uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu. Konta numurs atrodams šeit

Reģistrācijas iesnieguma aizpildīšanas paraugs ŠEIT

Pēc dokumentu  iesniegšanas LFB izvērtē iesniegtās ziņas un dokumentus, kā arī pieņem lēmumu par farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu.

Informācija par lēmumu tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Lēmumu, reģistrācijas apliecību un Apliecību-piespraudi var saņemt LFB birojā pēc e-pastā norādītā saņemšanas datuma.

 


2. Kam ir obligāti jābūt reģistrētiem Reģistrā?

Reģistrā obligāti jābūt reģistrētiem visiem farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kuri strādā aptiekā (aptiekas filiālē).

 


3. Kāda ir Reģistra uzturēšanas gada maksa?

Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistra gada uzturēšanas maksa ir 3.56 EUR par katru kalendāro gadu.

 *Maksājumi tiek apstrādāti divu nedēļu laikā no maksājuma saņemšanas, tādēļ tie var uzreiz neuzrādīties LFB slēgtajā sadaļā!


4. Kam ir jāveic Reģistra uzturēšanas maksājums?

Ikgadējās Reģistra uzturēšanas maksas veikšana ir katra reģistrētā F vai FA pienākums, kuri nav apturējuši reģistrāciju.

Ja starp F vai FA un trešo personu pastāv vienošanās par  Reģistra uzturēšanas maksas veikšanu, atbildību par to, vai maksājums ir veikts, uzņemas F vai FA personiski, pārliecinoties, ka maksājums ir veikts laicīgi.

Maksājums ir jāveic saskaņā ar Noteikumiem.

 


5. Kādā laika posmā jāveic Reģistra uzturēšanas maksājums?

 Par maksājuma periodu tiek uzskatīts kalendārais gads, laika periods no 1.janvāra līdz 31.decembrim, līdz ar to gada maksa par kārtējo gadu ir jāsamaksā līdz kārtējā gada 31. decembrim. Ja šis maksājums nav veikts, LFB ir tiesīga lemt par F vai FA reģistrācijas darbības apturēšanu līdz maksājuma nokārtošanai.

 


6. Vai LFB ir tiesīga veikt reģistrācijas apturēšanu, ja F vai FA nav veicis Reģistra uzturēšanas maksājumu?

Jā, LFB ir tiesīga lemt par F vai FA reģistrācijas darbības apturēšanu līdz maksājuma nokārtošanai. 

 


7. Vai reģistrācijas apturēšanas gadījumā F un FA ir tiesības strādāt aptiekā?

Reģistrācijas apturēšanas gadījumā F  vai FA nav tiesību strādāt aptiekā (veikt farmaceitisko aprūpi). Informācija par F un FA reģistrācijas darbības apturēšanu tiek sniegta Veselības inspekcijai, Nacionālajam veselības dienestam un Zāļu valsts aģentūrai. Reģistrācijas apturēšanas gadījumā tiek apturēta piekļuve arī e-veselībai.

 


8. Vai par Reģistra gada uzturēšanas maksājumu tiek nosūtīts atgādinājums?

Nē, tas ir katra F un FA pienākums atcerēties veikt ikgadējo Reģistra uzturēšanas maksājumu.

 


9. Kur un kā jāveic Reģistra gada uzturēšanas maksājums? 

 • Ar bankas pārskaitījumu uz LFB bankas kontu;
 • Pasūtot rēķinu (Juridiskām personām).

Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:
Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S “SWEDBANK”
Bankas kods: HABALV22

KONTS : LV60HABA0551009262631

 *Maksājumi tiek apstrādāti divu nedēļu laikā no maksājuma saņemšanas, tādēļ tie var uzreiz neuzrādīties LFB slēgtajā sadaļā!


10. Kāda informācija ir jāsniedz darba vietas vai amata izmaiņu gadījumā, cik tas maksā?

Noteikumi paredz, ka 15 darba dienu laikā no izmaiņu veikšanas dienas farmācijas speciālistam nepieciešams iesniegt vai nosūtīt Reģistram informāciju par notikušajām izmaiņām.

Iesniegumu par izmaiņām un pavadošos dokumentus*, kas apliecina izmaiņas, kā arī veiktā maksājuma apstiprinājumu, var iesniegt:

NB! Jāņem vērā, ka pieslēgšana darbam ar e-recepti notiek tikai pēc izmaiņu reģistrēšanas Reģistrā.

Piemērs: F vai FA strādāja SIA “X”, aptiekā “XX” par F vai FA un darba attiecības tiek izbeigtas, kā arī ir jauna darba vieta SIA “Z”, aptiekā „S”, tad šajā gadījumā F vai FA ir jāiesniedz LFB šādi dokumenti:

 1. aizpildīts iesniegums par izmaiņām;
 2. darba vietas izziņa no SIA “X” par nostrādāto laika periodu, kurā precīzi ir minēts vārds, uzvārds, personas kods, uzņēmuma nosaukums, aptiekas nosaukums, datums no kura līdz kuram strādāts, kā arī ieņemamais amats;
 3. jāveic maksājums par izmaiņu reģistrāciju EUR 1,42.

Izmaiņas Reģistrā apmaksā pats F vai FA.

Ja starp F vai FA un trešo personu pastāv vienošanās par izmaiņu apmaksu, atbildību par to, vai maksājums ir veikts, uzņemas F vai FA personiski, pārliecinoties, ka maksājums ir veikts laicīgi.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā varat zvanīt LFB pieņemšanas laikos vai rakstīt uz LFB e-pastu.

 


11. Kādi dokumenti ir jāiesniedz uzvārda maiņas gadījumā?

Ja ir notikusi uzvārda maiņa, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. aizpildīts iesniegums par izmaiņām;
 2. dokuments par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu. Ja sūta pa pastu, tad jābūt notariāli apstiprinātai kopijai;
 3. jaunās pases vai ID kartes kopija, uzrādot oriģinālu;
 4. viena krāsaina fotogrāfija (3x4 cm) apliecībai;
 5. jāveic maksājums EUR 14.92 apmērā, kurā ietilpst:
 • maksājums par izmaiņu reģistrāciju EUR 1.42;
 • maksājums par jaunās apliecības-piespraudes izgatavošanu EUR 6.50
 • maksājums par jaunās apliecības izgatavošanu EUR 7.00.

Vecā reģistrācijas apliecība un apliecība-piespraude jānodod LFB birojā.

Iesniegumu un pavadošos dokumentus var iesniegt*:

 


12. Kādi dokumenti jāiesniedz, ja esmu bijis FA, bet kļuvis par F?

 1. aizpildīts iesniegums par izmaiņām;
 2. viena krāsaina fotogrāfija (3x4 cm vai digitāls fails) apliecībai;
 3. izziņa no darba devēju par uzsāktām darba attiecībām F amatā;
 4. diploma kopija, uzrādot oriģinālu;
 5. jāveic maksājums EUR 14.92 apmērā, kurā ietilpst:
  • maksājums par izmaiņu reģistrāciju EUR 1.42;
  • maksājums par jaunās apliecības-piespraudes izgatavošanu EUR 6.50
  • maksājums par jaunās apliecības izgatavošanu EUR 7.00.

Vecā reģistrācijas apliecība un apliecība-piespraude jānodod LFB birojā.

Iesniegumu un pavadošos dokumentus var iesniegt*:

 


13. Kā rīkoties, ja  F vai FA plāno vairāk kā 6 mēnešus nestrādāt aptiekā? Kā var apturēt reģistrāciju?

Ja Jūs vēlaties apturēt reģistrāciju, to var izdarīt, iesniedzot LFB iesniegumu* ar lūgumu apturēt reģistrāciju.

Iesniegumu var iesniegt:

 *Par reģistrācijas apturēšanu nav jāmaksā, bet nepieciešams nomaksāt visus vēl nenomaksātos maksājumus, ja tādi izveidojušies - maksājumus veicot internetbankā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā varat zvanīt LFB pieņemšanas laikos vai rakstīt uz LFB e-pastu.

 


14. Vai bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā ir jāveic Reģistra uzturēšanas maksājums?

, ir jāveic Reģistra uzturēšanas maksājums, izņemot, ja ir pārtrauktas darba attiecības un apturēta reģistrācija.

 


15. Kā var atjaunot F vai FA reģistrāciju?

Jāiesniedz iesniegums LFB ar lūgumu atjaunot reģistrāciju.

Tiem, kam reģistrācija apturēta pamatojoties uz Noteikumu 24. pantu (ja netika veikts Reģistra uzturēšanas maksājums), tad:

 1. jāsamaksā Reģistra gada uzturēšanas maksa par neapmaksātajiem gadiem;
 2. jāiesniedz iesniegums LFB ar lūgumu atjaunot reģistrāciju.

Iesniegumu var iesniegt*:

 


16. Kur var atrast nepieciešamās veidlapas?

Veidlapas var atrast LFB interneta vietnē: https://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/veidlapas, kur tās ir sagrupētas pa sadaļām.

 


17. Ko darīt, ja nozaudēta F vai FA apliecība un/vai apliecība-piespraude?

Apliecības un/vai apliecības-piespraudes nozaudēšanas gadījumā, jāpaziņo telefoniski vai e-pastā LFB, lai var izgatavot jaunu.
Šajā gadījumā mainās arī reģistrācijas numurs, tāpēc ir nepieciešams:

1. uzrakstīt IESNIEGUMU LFB ar lūgumu piešķirt jaunu reģistrācijas Nr., sakarā ar vecās apliecības un/vai piespraudes nozaudēšanu;

2. iesniegt vienu krāsainu fotogrāfiju (3x4 cm) apliecībai;

3. jāveic maksājums EUR 18.42 apmērā, kurā ietilpst:

 • maksājums par izmaiņu reģistrāciju EUR 1.42;
 • maksājums par jaunās apliecības-piespraudes izgatavošanu EUR 10.00
 • maksājums par jaunās apliecības izgatavošanu EUR 7.00.

Iesniegumu un pavadošos dokumentus var iesniegt*:

(Ministru kabineta noteikumi Nr. 454  “Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība” 22., 25.p., Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5. panta 17. punktu, Rīgā 2004. gada 27. aprīlī (prot. Nr.25 45.§)

 


18. Ko darīt, ja bojāta apliecība un/vai apliecība-piespraude?

Sazināties ar LFB:

 


19. Ko darīt, ja es dodos pensijā un neturpinu darba attiecības aptiekā?

Ir jāuzraksta un jāiesniedz LFB iesniegums ar lūgumu apturēt reģistrāciju*.

Iesniegumu var iesniegt:

 • Klātienē LFB birojā apmeklētāju pieņemšanas laikos;
 • nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē;
 • elektroniski parakstītus uz LFB e-pastu (lfb@farmaceitubiedriba.lv).

  *Par reģistrācijas apturēšanu nav jāmaksā, bet nepieciešams nomaksāt visus vēl nenomaksātos maksājumus, ja tādi izveidojušies - maksājumus veicot internetbankā.

 

18.03.2024.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2024. gada 17. jūnijā, plkst. 11:53
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi