Saskaņots.

Latvijas Farmaceitu biedrības

valdes sēdē

2017. gada 15. jūnijā

Protokols Nr.36

 

  Apstiprināts:

Ar izmaiņām LFB Apbalvojumu padomes sēdē 13.07.2018

 

_______________________

D.Ķikute,

Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente

2018. gada 17. augustā

 

Latvijas Farmaceitu biedrības

balvas “Gada Farmaceits”

nolikums

Šis nolikums nosaka Latvijas Farmaceitu biedrības (turpmāk – LFB) 2017. gadā atjaunotā goda nosaukuma „Gada Farmaceits” (turpmāk – Apbalvojums)” nodibināšanas mērķi, Apbalvojuma aprakstu, piekrišanas nosacījumus, izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas, piešķiršanas un glabāšanas kārtību (turpmāk – Nolikums). Nolikumu apstiprina LFB prezidents pēc saskaņošanas ar LFB valdi. Par grozījumiem lemj LFB valde, lēmumus pieņemot tikai consensus ceļā.

Apbalvojums nodibināts kā oficiāls atzinības izteikums par profesionālo darbību. Apbalvojums tiek piešķirts farmaceitiem un farmaceita asistentiem (turpmāk - farmācijas speciālistiem), kuri darbojas praktiskās farmācijas jomā.

Apbalvojums tiek piešķirts katru gadu - LFB gada konferencē vai LFB kongresā. Vienā Apbalvojuma reizē Apbalvojumu drīkst saņemt ne vairāk kā 10 (desmit) Apbalvojuma saņēmēji.

Apbalvojuma izgatavošanas izdevumus sedz LFB.

Apbalvojuma nozaudēšanas gadījumā tas netiek atjaunots.

I nodaļa. Apbalvojums.

1.  Apbalvojums tika pasniegts no 1999. gada līdz 2009. gadam, atjaunots 2017. gadā. Apbalvojums sastāv no piespraudes un Goda raksta.

2. Apbalvojuma nosaukuma apraksts.

Apbalvojuma nosaukums “Gada Farmaceits”, kurā abi vārdi rakstāmi ar lielo burtu, atspoguļo tā būtību – farmaceits, kurš noteiktā laika periodā ir profesionāli, godprātīgi, kvalitatīvi veicis savus amata pienākumus, kuru ciena klienti, darba kolēģi un sadarbības partneri.Piespraudes apraksts.

3. Piespraudes autors – rotkalis Viesturs Meirāns. Tas ir oriģināldarbs. Piespraude ir ikdienā nēsājama atzinības zīme, kas izgatavota no sudraba. Piespraudei ir lapas forma, kurā kā “rasas lāse” iestrādāts neliels cirkonija akmens.

Piespraude asociatīvi sasaistāma ar LFB vizuālo elementu - koku, kas ir izaugsmes koks, zināšanu koks un profesionālas vienotības koks un nosacīti simbolizē tādas farmaceita, farmaceita asistenta vērtības kā ētiskums, godaprāts, zināšanas, cieņas pilnu attieksmi pret klientiem, sadarbības partneriem, kolēģiem.

Materiāls – sudrabs un cirkonijs.

4. Kopā ar Apbalvojumu tiek pasniegts Goda raksts:

4.1.    Goda raksts ir speciāla dizaina ielaminēts vai ierāmēts.

4.2.    Goda raksts satur Latvijas Farmaceitu biedrības logo, Apbalvojuma nosaukumu: „Gada Farmaceits, kam pievienots gadskaitlis, kad apbalvojums tiek pasniegts, un akvareļa reprodukciju, kurā atainoti farmācijas speciālistiem vēsturiski svarīgi darba piederumi – piesta ar piestalu, laboratorijas trauki, svari, grāmatas.

4.3.    Uz Goda raksta zem Apbalvojuma nosaukuma norādīts Apbalvojuma saņēmēja vārds un uzvārds (nominatīvā), Goda raksta lejas daļā, zem akvareļa reprodukcijas – labajā pusē: LFB prezidenta vai citas LFB valdes pilnvarotas personas (viceprezidents, LFB valdes loceklis, LFB struktūrvienības vadītājs) vārds, uzvārds, amats, paraksts un LFB zīmogs, kreisajā pusē: pasniegšanas datums.

II nodaļa. Nominēšana Apbalvojumam.

5. Apbalvojumam tiek nominēti farmācijas speciālisti, kuri praktizē farmācijā, ir tiešā saskarē ar klientiem vai sadarbības partneriem, par godprātīgu profesionālo darbību vai īpašu ieguldījumu LFB darbībā.

6. Iesniegt priekšlikumus nominēšanai Apbalvojumam drīkst LFB valde, LFB struktūrvienības, jebkura fiziska vai juridiska persona (arī tās struktūrvienības – piemēram, aptieka), citas nevalstiskās organizācijas (NVO). Priekšlikumi tiek iesūtīti rakstiskā formā LFB birojam pa pastu vai elektroniski: lfb@farmaceitubiedriba.lv .

7. Priekšlikums tiek noformēts iesnieguma veidā, norādot:

7.1.    nominētās personas vārdu, uzvārdu, darba vietu, struktūrvienību un ieņemamo amatu, darba vietas atrašanās adresi un kontaktus;

7.2.    vispusīgu to profesionālās darbības aprakstu, par kuriem nominētā persona tiek nominēta Apbalvojumam;

7.3.    iesniedzēja – fiziskas personas vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju; juridiskas personas nosaukumu, kontaktinformāciju, personu, kura paraksta iesniegumu, tās amatu, kontaktpersonu, ja tā nav iesnieguma parakstītājs, kontaktus.

8. Nevienam nav tiesību pašam lūgt, lai viņu apbalvo.

9. Apbalvojumam nominētās personas apstiprina un lēmumu par Apbalvojuma piešķiršanu pieņem LFB Apbalvojumu padome (turpmāk – Padome), kas darbojas saskaņā ar LFB valdes apstiprinātu nolikumu..

10. Apbalvojumam nominēto personu sarakstu Padome apstiprina ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms tā pasniegšanas. Lēmumu par Apbalvojuma piešķiršanu Padome pieņem ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms tā pasniegšanas.

11. Padome veic nominēto personu atlasi 2 kārtās, kur:

11.1.   1. kārtā – atlase tiek veikta pamatojoties uz nominācijas iesniegumos minēto un šī nolikuma 15. punktā iekļautajiem vērtēšanas kritērijiem;

11.2.   2. kārtā – Padome veic atlasi pēc intervijām ar nominētajām personām to darba vietās.

12. Persona, kurai tiek nolemts piešķirt Apbalvojumu, tiek informēta par to ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms Apbalvojuma pasniegšanas.

13. Aicināšanu uz balvas saņemšanu organizē LFB birojs.

14. Apbalvojuma saņēmējam ir tiesības atteikties no Apbalvojuma.

III nodaļa. Apbalvojuma piešķiršanas kritēriji

15. Padome pieņemot lēmumu par Apbalvojuma piešķiršanu izvērtē nominētās personas saskaņā ar sekojošiem kritērijiem:

15.1.   iesniegumā minētās profesionālās darbības vai veikuma LFB labā nozīmība, vērtība pēdējo 1 – 2 gadu ietvaros;

15.2.   profesionālās darbības ilgums farmācijā, kas tiek minēta nominācijas iesniegumā, nedrīkst būt mazāks par 5 gadiem;

15.3.   nominācijas iesniegumā minētās profesionālās darbības saturs:

15.3.1.    iesaistīšanās jauno speciālistu darbaudzināšanā,

15.3.2.    publikācijas profesionālos izdevumos,

15.3.3.    iesaistīšanās kolēģu apmācībā tālākizglītības vai cita veida apmācību vadīšanā lekciju, semināru vai citu priekšlasījumu veidā,

15.3.4.    dalība iedzīvotāju izglītošanā par zāļu lietošanu, veselīga dzīvesveida ievērošanu un citiem ar veselību saistītiem jautājumiem publikāciju, uzstāšanos plašsaziņas līdzekļos, kampaņu vai kādā citā veidā,

15.3.5.    stiprinājusi farmaceita profesijas nozīmīgumu sabiedrībā ar savu attieksmi, profesionālajām prasmēm un zināšanām,

15.4.   profesionālās kvalifikācijas uzturēšana, aktīvi piedaloties tālākizglītībā;

15.5.   vai ir LFB biedrs;

15.6.   papildus punkti tiek gūti, ja:

15.6.1.    nominētās personas profesionālā darbība ir tiešā veidā saistīta ar klientu apkalpošanu aptiekā

15.6.2.    nominētās personas darba pienākumi ietver operatīvo darbu ar sadarbības partneriem

15.6.3.    nominētā persona guvusi sabiedrības atzinību vai augstus sasniegumus citā nozarē (piemēram, sportā, mākslā, mūzikā, daiļamatniecībā utt.)

15.6.4.    priekšlikumam tiek pievienoti apliecinājumi (izdrukas, kopijas u.t.l.) klientu un/vai sadarbības partneru atsauksmes, kolēģu ieteikuma vēstules, citas saņemtās atzinības;

15.7.   nominētā persona nedrīkst būt ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tīšā noziedzīgā nodarījumā;

15.8.   nominētā persona nominācijas brīdī nedrīkst būt:

15.8.1.    sodīta par neētisku profesionālo darbību,

15.8.2.    saņēmusi administratīvo sodu par pārkāpumiem profesionālajā darbībā;

16. Ja Apbalvojuma pieteicējs nav iesniedzis nolikuma 15.6.4. punktā minēto un Padome, lai pieņemtu lēmumu, pieprasa, Apbalvojuma pieteicējam ir jāsniedz Padomei nepieciešamā papildus informācija vai dokumentāli apliecinājumu nominētās personas izvirzīšanai Apbalvojumam.

IV nodaļa. Apbalvojuma pasniegšana.

17. Apbalvojums tiek pasniegts LFB gada konferencē vai kongresā, kurš tiek organizēts atbilstoši LFB statūtiem, vai ar LFB valdes lēmumu - citā pasākumā.

18. Apbalvojumu pasniedz LFB prezidents, viceprezidents vai cita LFB valdes deleģēta persona.

19. Apbalvojums pēc apbalvotās personas nāves paliek piederīgo īpašumā, ja vien apbalvotā persona nav lēmusi savādāk.

20. Ja persona, kurai piešķirts Apbalvojums, mirusi starplaikā no apbalvošanas lēmuma pieņemšanas līdz Apbalvojuma pasniegšanas dienai, Apbalvojumu saņem glabāšanā apbalvotā tuvākie piederīgie.

21. Apbalvojumam nevar tikt nominēts pēc nāves.

22. Informācija par Apbalvojuma saņēmēju tiek publicēta LFB vietnē: www.farmaceitubiedriba.lv un žurnālā „Materia Medica” tuvākajā numurā pēc balvas pasniegšanas.

 

IV nodaļa. Apbalvojumu reģistrēšana.

23. Piešķirtie Apbalvojumi tiek reģistrēti Apbalvojumu reģistrācijas žurnālā, kurā tiek norādīts apbalvotās personas vārds, uzvārds, personas kods, datums, kad Apbalvojums piešķirts (sakrīt ar Padomes lēmuma datumu), Padomes sēdes protokola Nr., kurā fiksēts lēmums par Apbalvojuma piešķiršanu.

 

VI nodaļa. Apbalvojuma glabāšana 

24. Apbalvojuma glabāšana pēc tā pasniegšanas ir pašas apbalvotās personas pārziņā.

25. Dažādu iemeslu dēļ nepasniegtos Apbalvojumus, kā arī pēc pasniegšanas atpakaļ saņemtos glabā LFB, par ko tiek veikta atzīme Apbalvojumu reģistrācijas žurnālā.

 

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2019. gada 12. jūlijā, plkst. 10:01
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK