1. kompetenču grupa:  Farmaceitiskās kompetences

1.1. Racionāla zāļu lietošana, farmaceitiskā konsultēšana, farmaceitiskā aprūpe, recepšu kontrole

Atvērta tipa aptiekās sastopamo patoloģiju farmakoterapija, biežāko saslimšanu patoloģija un farmakoterapija iekšķīgo un vispārīgo slimību jomā, iespējamās alternatīvas (medikamentus aizvietojoša terapija, nemedikamentoza terapija), pašārstēšanās iespējas dažādu simptomu gadījumā, bezrecepšu zāļu izvēles principi, ekspresdiagnostika, zāļu lietošanas īpatnības dažādās iedzīvotāju grupās (bērni, grūtnieces, veci cilvēki). Agrīno un bīstamo biežāko un svarīgāko patoloģiju simptomi. Recepšu kontrole.

 

Farmakoloģija un farmakoterapija:

- Medikamenta (zāļu) raksturojums un tā toksicitātes raksturlielumi, terapeitiskās darbības spektrs.

- Farmakoterapijas veidi: etiotropiskā, patoģenētiskā, simptomātiskā farmakoterapija un to raksturojums.

- Preparāta farmakokinētikai svarīgākie raksturlielumi, kas būtiski svarīgi klīniskajā praksē

- Farmakodinamika, preparātu darbības mehānismi.

- Medikamentu blaknes, to veidi.

- Zāļu savstarpējā mijiedarbība (sinerģisms, antagonisms, nesaderība, CYP enzīmu indukcija, inhibīcija).

- Prasības medikamentiem, kurus lieto īpašas pacientu grupas (grūtnieces,bērni, geriatriski pacienti).

- Sirds-asinsvadu sistēmu ietekmējošie līdzekļi (piem., antihipertensīvie medikamenti; antianginālie līdzekļi; antiaritmisko līdzekļu iedalījums grupās un raksturīgākās atšķirības starp tām; līdzekļi sirds mazspējas ārstēšanā; nitrātu darbības ilgums un to lietošana kardioloģijā; kardiotoniskie līdzekļi, to lietošanas indikācijas, blaknes un mijiedarbība ar citu grupu preparātiem; smadzeņu asinsrites traucējumi; antiagreganti, antikoagulanti un fibrinolītiskie līdzekļi; hipolipidēmiskie līdzekļi).

- Diurētisko līdzekļu lietošanas indikācijas, to raksturīgākās īpašības un iespējamās blaknes, lietojot monoterapijā vai kombinējot ar citu grupu medikamentiem.

- Endokrīno sistēmu ietekmējošie līdzekļi (piem., hipoglikēmisko līdzekļu grupas un to raksturīgākās atšķirības darbībā un lietošanā; hormoni un reproduktīvo sist. ietekmējošie līdzekļi; vairogdziedzera hormoni; glikokortikoīdi; preparāti osteoporozes ārstēšanai).

- Gastrointestinālā trakta farmakoterapija (preparāti, kas ietekmē kuņģa sulas sekrēciju, pretvemšanas līdzekļi, karminatīvie līdzekļi, laksanti, pretcaurejas līdzekļi).

- Vielmaiņu ietekmējošie līdzekļi (piem., vitamīni, minerālvielas, pretaptaukošanās līdzekļi).

- Elpošanas sistēmas farmakoterapija (piem., atkrēpošanas līdzekļu darbības mehānisms un lietošanas indikācijas; pretklepus līdzekļu grupas, to lietošanas indikācijas un blaknes; bronhiālās astmas un HOPS ārstēšanas stratēģijas, un preparātu grupas, kas var provocēt šo saslimšanu simptomus; iesnu ārstēšanas principi un farmakoterapija).

- Nervu sistēmas līdzekļi (piem., anestēzijas līdzekļi; pretsāpju līdzekļi; pretepilepsijas līdzekļi; pretparkinsonisma līdzekļi; psiholeptiskie līdzekļi; psihoanaleptiskie līdzekļi un citi nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi).

- Līdzekļi kurus izmanto alerģiju profilaksei un pārtraukšanai (preparātu grupas un to darbības atšķirības).

- Muskuļu un skeleta sistēmu ietekmējošie līdzekļi (piem., nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, steroīdie pretiekaisuma līdzekļi, miorelaksanti).

- Dermatoloģiskie līdzekļi, tai skaitā brūču kopšanas principi.

- Oftalmoloģiskie līdzekļi.

- Antibakteriālie un pretvīrusu līdzekļi, to raksturīgākās īpašības, lietošanas nosacījumi un piesardzība, biežāk sastopamās blaknes.

- Antiparazitārie līdzekļi.

- Pretvēža vielas.

- Bioloģiskas izcelsmes medikamenti.

 

Likumdošanas jautājumi:

-        zāļu marķēšana;

-        zāļu kontrole;

-        zāļu izsniegšana uz receptēm;

-        ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes kompensācija;

-        narkotisko, psihotropo zāļu un zāļu vielu un prekursoru aprites kārtība aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos.

1.2. Farmaceitiskā informācija. Uz pierādījumiem balstīta medicīna (PBM).

Uz PBM pamatprincipi, spēja izvēlēties un lietot dažādas pakāpes (pirmējo, otrējo, trešējo) zinātnisko literatūru, saprast tās saturu un argumentus, lai izveidotu iespējami objektīvu viedokli par zālēm.

1.3. Zāļu gatavošana aptiekā.

1.4. Pirmās palīdzības sniegšana aptiekā.

 

2. kompetenču grupa:  Sabiedrības veselības kompetences

2.1. Veselības aprūpe un profesionālā vide

Valsts veselības apdrošināšanas un sociālās apdrošināšanas organizācija un struktūra, galvenās darbojošās personas un uzdevumi. Lēmumu pieņemšana veselības aprūpes politikā. Latvijas Farmaceitu biedrības uzskati un pozīcija aktuālos veselības aprūpes jautājumos. Sabiedrības veselības nozīme un uzdevumi.

Likumdošanas jautājumi:

-        Farmācija likums un tā nozīme;

-        valsts institūciju kompetence farmācijas uzraudzībā un kontrolē;

-        zāļu izplatīšana;

-        farmakovigilances likumdošana.

 

2.2. Epidemioloģija

Epidemioloģijas pamatkoncepcijas un metodes. Epidemioloģiskās informācijas avoti, to izmantošana, aktuālu epidemioloģisku datu par nacionāli un starptautiski nozīmīgām veselības tēmām atpazīšana. Epidemioloģijas kā profilakses bāzes nozīme un loma ar veselību saistītu lēmumu realizēšanā.

 

2.3. Slimību profilakse

Modernās profilakses stratēģijas sastāvs. Spēj aptiekā informēt par profilaksi un piedalīties profilakses programmās.

 

2.4. Veselības veicināšana

Sekmīgas konsultēšanas kritēriji, spēja kopīgi ar partneriem uzsākt veselības veicināšanas projektu.

 

2.5. Veselības ekonomika

Zināšanas par dažādām ekonomiskās attīstības formām, šo zināšanu pielietošana farmaceitisko pakalpojumu un savas darbības optimizēšanai.

Likumdošanas jautājumi:

-   ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes kompensācija;

- zāļu cenu veidošana.

2.6. Ētika veselības aprūpē

Aktuālu veselības aprūpes tēmu identificēšana, pamatojoties uz ētikas pamatprincipiem.

 

2.7. Pacientu drošība/riskvadība

Zināšanas par riskvadības komponentiem. Spēja garantēt pacientam augstāko iespējamo drošību.

Likumdošanas jautājumi:

- farmakovigilances kārtība.

3. kompetenču grupa: Menedžmenta kompetences

Mārketings, finanses un konsultēšana, personālvadība, uzņēmējdarbības vadība, kvalitātes vadība, aptiekas darbības tiesiskais pamats, aptiekas vadīšana un izveide.

Likumdošanas jautājumi:

-        narkotisko, psihotropo zāļu un zāļu vielu un prekursoru aprites kārtība aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos;

-        farmaceitiskās darbības licencēšana;

-        farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācija;

-        farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbilstības novērtēšana;

-        zāļu reklāma;

-        darba aizsardzības organizācija farmaceitiskās darbības uzņēmumos.

 

4. kompetenču grupa: Personiskās kompetences

Sevis un komandas motivācija, sekmīga pārdošanas konsultācija farmaceitiskajā jomā.   

Ieteicamās literatūras un normatīvo aktu saraksts

Farmaceitisko darbību regulējošie normatīvie akti (spēkā esošas redakcijas) - 1., 2., 3. kompetenču grupas

Farmācijas likums, pieņemts 10.04.1997.
Latvijas Republikas likums "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums", 09.05.1996.
Epidemioloģiskās drošības likums, 11.12.1997.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība", 23.03.2010.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi", 23.03.2010.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji", 02.08.2011.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.454 "Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība", 27.04.2004.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi", 08.03.2005.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.441 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās", 17.06.2008.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.377 "Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā", 31.05.2005.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem", 25.10.2005.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.885 "Zāļu klasifikācijas kārtība", 22.11.2005.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.47 "Farmakovigilances kārtība", 22.01.2013.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām", 17.01.2006.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.304 „Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu", 18.04.2006.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība", 09.05.2006.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība", 31.10.2006.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās", 27.03.2007.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus", 17.05.2011.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība", 26.06.2007.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", 26.06.2007.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība", 19.10.2011.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu", 11.03.2014.
Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude", 10.03.2009.

 

Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija – 1., 2. kompetenču grupas

Purviņš I., Purviņa S.- Praktiskā farmakoloģija, 4.izd., R.: Zāļu infocentrs, 2011
Biksone G., Behmanis A.- Solis pa solim pacientu konsultēšanā, R.: SIA Aptieku apvienība, 2016
Katzung et al., Basic and Clinical Pharmacology 14th ed, 2017.

Papildus izmantojamā literatūra:

Goodman and Gilmans - The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th ed, 2011
Rang & Dale’s - Pharmacology 8th ed, 2016
Internā medicīna A.Lejnieka redakcijā, 2010
N.Andrejevs, T.Andrejeva. Praktiskā geriatrija R., 2006.
Aktuālās slimību ārstēšanas vadlīnijas, to farmakoterapija.
Aktuālā nozares periodika: medicīnas žurnāli „ Doctus”, „ Latvijas ārsts”.
Aktuālā informācija par zālēm Zāļu valsts aģentūras mājas lapā www.zva.gov.lv un Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā www.ema.europa.eu


Sabiedrības veselības kompetences – 2. kompetenču grupa
Aktuālā informācija LFB mājas lapā www.farmaceitubiedrība.lv
Aktuālā informācija Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv
Aktuālā informācija Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv un Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapāwww.spkc.gov.lv


Darba aizsardzības organizācija farmaceitiskās darbības uzņēmumos
– 
1. un 3. kompetenču grupas

Latvijas Republikas 20.06.2001. likums „Darba aizsardzības likums”, ar grozījumiem.
Darba aizsardzības organizācija farmācijas nozares iestādēs, organizācijās un uzņēmumos. Latvijas Farmācijas arodbiedrība. R., 1997, 200. - 204., 227. - 235. lpp.

Personiskās kompetences - 4. kompetenču grupa

Ilva Lillmā  “Sevis un komandas motivēšana”, Materia Medica, 2023/10, 5.-9.

Anita Gaile, Marina Pavlova. Efektīva vadītāja rokasgrāmata https://www.mk.gov.lv/lv/media/5408/download
Ābeltiņa M. Profesionālā izdegšana, R.: Zvaigzne ABC, 2023
https://blog.swedbank.lv/izaugsme/ka-iedvesmot-sevi-un-citus-8192
https://pardarbu.lv/ka-motivet-sevi-darbam/
https://efectio.com/lv/ka-veicinat-darbinieku-motivaciju/
https://franklincovey.lv/raksts/ka-motivet-komandu/

Uz augšu
Atpakaļ
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi