Par farmācijas speciālistu individuālajiem tālākizglītības pasākumu (TIP) pieteikumiem

Ja jūsu apmeklēto TIP organizators nav iesniedzis tālākizglītības punktu piešķiršanai LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisijai (SK), tad farmācijas speciālisti var iesniegt individuālos TIP pieteikumus– 15 darba dienu laikā pēc TIP norises datuma (saskaņā ar “Farmācijas speciālistu tālākizglītības aktivitāšu vērtēšanas kritērijiem”).

SK izvērtē pieteikumus un piešķir tālākizglītības punktus (TP) saskaņā ar iepriekšminētajiem kritērijiem. Aizpildītu pasākuma pieteikuma veidlapu un klātpievienotos dokumentus iesakām iesniegt elektroniski, atsūtot uz lfb@farmaceitubiedriba.lv Pieteikuma izskatīšana un TP piešķiršana ir maksas pakalpojums – 8,00 EUR (iesk. PVN), saskaņā ar cenrādi (no 02.01.2023.). Maksa pārskaitāma uz LFB kontu:

Latvijas Farmaceitu biedrība

Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S “SWEDBANK”
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV69HABA000140J045628 (kontā 15. zīme ir lielais “J” burts)

Ja konkrētajā TIP piedalījušies vairāki farmaceiti, piedāvājam iesniegt vienu pieteikumu, norādot visas iesaistītās personas. Šajā gadījumā maksa tiek aprēķināta, reizinot dalībnieku skaitu ar 8,00 EUR.

Par individuālajiem TIP piešķirtie tālākizglītības punkti tiek ierakstīti Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā (apliecības par šiem TIP netiek gatavotas). Iesniedzot tālākizglītības un sertifikācijas dokumentus, šie TP tiek uzrādīti no Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistra datu bāzē esošās informācijas. Piešķirot TP, Sertifikācijas komisija balstās uz pieteikumā un attiecīgajos pielikumos minēto informāciju un izvērtē, vai tālākizglītības pasākums nodrošina farmācijas speciālistu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu atbilstoši “LFB farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītības programmu mērķu un kompetenču katalogā” definētajam kompetenču sarakstam, kurā atspoguļotas profesionālās darbības uzdevumu īstenošanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.

Ja TIP veicamās darbības (piem., lekcijas nolasīšana) notiek atkārtoti, tad piešķirto TP skaits par atkārtoto darbību noteikts 50 % apjomā no pirmreizējai darbībai piešķirto TP skaita (neattiecas uz studentu prakšu vadīšanu).

 

Individuālo TIP saraksts un iesniedzamie dokumenti

1. Zinātniska publikācija akadēmiskajos mēdijos.

Par zinātnisku publikāciju speciālists saņem 20 – 50 TP.

Iesniedzamie dokumenti: speciālists 15 darba dienu laikā pēc publicēšanas SK iesniedz aizpildītu tālākizglītības pasākuma pieteikuma veidlapu, zinātniskās publikācijas kopiju vai zinātnisko publikāciju elektroniskā formātā, norādot rakstu zīmju skaitu.

2. Izglītojoša publikācija sabiedriskajos medijos.

Par izglītojošu publikāciju sabiedriskajos medijos speciālistam tiek piešķirts 1 modulim pielīdzinātais TP par katrām 4000 rakstu zīmēm, zīmju skaitā neietilpst vēres.

Iesniedzamie dokumenti: speciālists 15 darba dienu laikā pēc publikācijas SK iesniedz aizpildītu tālākizglītības pasākuma pieteikuma veidlapu, publikācijas kopiju vai publikāciju elektroniskā formātā, norādot rakstu zīmju skaitu.

3. Zinātnisks mutvārdu referāts.

Par zinātniska mutvārdu referāta sagatavošanu un nolasīšanu speciālists var saņemt 10 – 20 modulim pielīdzinātos TP.

Iesniedzamie dokumenti: speciālists 15 darba dienu laikā pēc pasākuma norises SK iesniedz aizpildītu tālākizglītības pasākuma pieteikuma veidlapu, pasākuma organizatora (juridiskas personas) apliecinājuma kopiju, ka speciālists šajā pasākumā ir nolasījis zinātnisku referātu un zinātniskā mutvārdu referāta tēzes.

4. Stenda referāts.

Par stenda referātu speciālists var saņemt 8 modulim pielīdzinātos TP.

Iesniedzamie dokumenti: speciālists 15 darba dienu laikā pēc pasākuma norises SK iesniedz aizpildītu tālākizglītības pasākuma pieteikuma veidlapu, pasākuma organizatora (juridiskas personas) apliecinājuma kopiju, ka speciālists šajā pasākumā ir izstādījis stenda referātu un stenda referāta tēzes.

5. Izglītojoša lekcija veselības aprūpes, tai skaitā farmācijas, speciālistiem, medicīnas studentiem, noteiktām iedzīvotāju grupām.

Par izglītojošas lekcijas sagatavošanu un nolasīšanu speciālists saņem 8 modulim pielīdzinātos TP par katru akadēmisko stundu.

Iesniedzamie dokumenti: speciālists 15 darba dienu laikā pēc lekcijas nolasīšanas SK iesniedz aizpildītu tālākizglītības pasākuma pieteikuma veidlapu, pasākuma organizatora (juridiskas personas) apliecinājuma kopiju, ka speciālists pasākumā ir nolasījis izglītojošu lekciju un izglītojošās lekcijas tēzes.

Ja farmācijas speciālists ir sagatavojis un nolasījis lekciju vai novadījis darba grupu SK akceptētā TIP un par lekcijas klausīšanos ir piešķirti TP pasākuma dalībniekiem, farmācijas speciālistam nav jāraksta pieteikums, bet tikai jāiesniedz SK pasākuma organizatora apliecinājuma kopija par nolasīto lekciju vai novadīto darba grupu.

Ja farmācijas speciālists piedalās informatīvi-izglītojošos pasākumos, kuru mērķauditorija ir iedzīvotāji un kuros viņš veic izglītojošas aktivitātes farmaceitisko kompetenču ietvaros, kuras var daļēji pielīdzināt “lekcijai”, TP punkti tiek piešķirti 50% apmērā par pirmo akadēmisko stundu un 25 % apmērā par katru nākamo akadēmisko stundu.

6. Studiju kursu docēšana ar farmāciju vai medicīnu saistītās zinātņu nozarēs.

Par studiju kursa docēšanu 1 kredītpunkta (20 x 45 min.) apjomā tiek piešķirti 10 modulim pielīdzinātie TP;

Iesniedzamie dokumenti: speciālists 15 darba dienu laikā pēc studiju kursa novadīšanas SK iesniedz aizpildītu tālākizglītības pasākuma pieteikuma veidlapu un izglītības iestādes izziņu par studiju kursa docēšanu. Izziņai jāsatur vismaz datus par docētāju (vārds, uzvārds, p.k.), kursa nosaukumu, auditoriju, kursa garumu (ilgumu), kursa periodu.

7. Studentu prakšu vadīšana.

TP piešķiršana – par 10 dienu ( 1 diena = 8 akad. st.) ilgu prakses vadīšanu speciālists saņem 5 modulim pielīdzinātos  TP. Ja prakse ir garāka vai īsāka, aprēķins tiek veikts izejot no prakses dienu skaita 1 diena = 0,5 TP.

Farmācijas studentu prakses drīkst vadīt tikai reģistra A sadaļas farmaceits, farmaceita asistentu studiju prakses drīkst vadīt reģistra A sadaļas farmaceits vai farmaceita asistents.

Pirms studenti sāk praksi, mācību iestāde iesniedz SK nodomu protokolu, kurā norāda studenta vārdu un uzvārdu, plānoto prakses vadītāju, aptiekas nosaukumu, aptiekas adresi, prakses dienu un stundu skaitu.

Pēc prakses beigām un studentu prakšu atskaites izvērtēšanas mācību iestāde SK iesniedz atskaiti par apmācību ietvaros īstenotajām praksēm.

Farmācijas speciālistiem – prakšu vadītājiem nekādi papildu dokumenti SK nav jāiesniedz.

8. Dalība seminārā, konferencē, kongresā, u.c.

Pasākumi tiek vērtēti individuāli. Atkarībā no pasākuma rakstura iespējams saņemt gan lekciju, gan modulim pielīdzinātos, gan moduļa punktus.

Iesniedzamie dokumenti: speciālists 15 darba dienu laikā pēc pasākuma norises SK iesniedz aizpildītu tālākizglītības pasākuma pieteikuma veidlapu, pasākuma organizatora (juridiskas personas) apliecinājuma kopiju par sekmīgu dalību pasākumā, pasākuma programmu u.c. attiecināmos dokumentus.

* - Par punktos 1.-7. noteiktajiem pasākumiem tiek piešķirti modulim pielīdzinātie tālākizglītības punkti, bet par TIP, kuri neatbilst vai daļēji atbilst kritērijos definētajiem, SK lemj atsevišķi un lēmumu pieņem individuāli izvērtējot pieteikto TIP. Līdz ar to par dalību pasākumos ir iespējams saņemt arī moduļa vai lekciju TP.

Dokumenti, kas attiecas uz  farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību un tālākizglītības pasākumiem:

Tālrunis uzziņām: 67502571, 67280522

21.01.2022.

Uz augšu
Atpakaļ
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi