Definīcijas

Apelācijas – pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas lūgums pārskatīt jebkuru lēmumu, kuru ir pieņēmusi sertifikācijas institūcija attiecībā uz viņas/viņa vēlamo sertifikācijas statusu.

Sūdzības - no apelācijas atšķirīga jebkuras organizācijas vai indivīda neapmierinātības izpausme sertifikācijas institūcijai attiecībā uz tās vai sertificētās personas darbībām, uz kuru tiek gaidīta atbilde.

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu      Nr. 290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība” noteikto sertificējamais farmaceits sūdzības var iesniegt sertificēšanas institūcijā.

Sūdzības par sertifikācijas procesu un vērtēšanas kritērijiem iesniedz Sertifikācijas komisijā un tās reģistrē Sūdzību reģistrācijas žurnālā. Sertifikācijas komisijas speciālists apstiprina sūdzības saņemšanu (ja iespējams). Visas iesniegtās sūdzības izskata viena mēneša laikā, tās rūpīgi izvērtē un izskata Sertifikācijas komisijas sēdē. Sertifikācijas komisija ir atbildīga par visas informācijas iegūšanu, lai izvērtētu sūdzības pamatotību. Sūdzības izvērtēšanas process un pieņemtie lēmumi (t.sk. lēmumi par korektīvām darbībām) tiek protokolēti. Lēmumu pieņem personāls, kas iepriekš nav bijis saistīts ar sūdzību priekšmetu. Par pieņemto lēmumu sūdzību iesniedzēju informē rakstiski ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas (ja iespējams). Ja sūdzības izvērtēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanai nepieciešams ilgāks laiks, sūdzības iesniedzējam sniedz pārskatu par lietas virzību. Lēmumu par sūdzības izskatīšanu farmaceits ir tiesīgs apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Sūdzības par sertificētās personas darbību kompetences sertifikāta darbības sfērā Sertifikācijas komisija reģistrē Sūdzību reģistrācijas žurnālā, norādot, kas ir sūdzības iesniedzējs, sūdzībā uzrādītās sertificētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, sertifikāta numuru, farmaceitiskās darbības uzņēmumu, kurā strādā sertificētā persona, pārkāpumu vai īsu sūdzības saturu, protokola numuru un datumu, kurā sūdzība izskatīta.

Iesniegtās sūdzības viena mēneša laikā tiek izskatītas Sertifikācijas komisijas sēdē, izvērtējot to pamatotību un ievērojot taisnīguma un godīguma principu attiecībā pret visām iesaistītajām pusēm. Ja sūdzība ir iesniegta par sertificētu personu, kas vienlaicīgi ir Sertifikācijas komisijas loceklis, tad sūdzību izskata Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas padome. Farmaceits, kura lietu izskata, jābrīdina par sēdi vismaz divas nedēļas pirms sēdes un viņa piedalīšanās ir obligāta. Sūdzību izskatīšanā ievēro konfidencialitātes prasības attiecībā pret sūdzības iesniedzēju un sūdzības priekšmetu. Ja ir farmaceita rakstisks lūgums izskatīt jautājumu bez viņa klātbūtnes, sūdzību izskatošā institūcija to respektē. Ja farmaceits nav ieradies un nav zināms viņa prombūtnes iemesls, komisija jautājuma izskatīšanu atliek. Ja noskaidrots, ka kavējuma iemesli nav uzskatāmi par attaisnojošiem, farmaceitam paziņo nākošās sēdes datumu, un tad jautājumu izskata neatkarīgi no farmaceita klātbūtnes.

Lēmumu pieņem, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties visiem komisijas/padomes locekļiem. Lēmumu farmaceits ir tiesīgs apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Apelāciju izskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2010. gada 23. marta noteikumu  Nr. 290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība” 24.punktā noteikto Sertifikācijas komisijas lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Administratīvā procesa likuma 79.pants nosaka, ka administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 77. pantam:
(1) Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedz rakstveidā vai mutvārdos iestādei, kura izdevusi šo aktu (Sertifikācijas komisijā). Ja iesniegums izteikts mutvārdos, iestāde tūlīt noformē to rakstveidā un iesniedzējs paraksta. Ja rakstveidā iesniegtajā iesniegumā ietvertais pamatojums administratīvā akta nepareizībai ir apjomīgs, iestāde var lūgt iesniedzējam iesniegt tā kopsavilkumu.
(2) Ja iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu nav parakstīts, ir iesniegts, neievērojot Valsts valodas likuma prasības, vai tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, iestāde iesniegumu atstāj bez virzības un nosaka iesniedzējam saprātīgu termiņu tās norādīto trūkumu novēršanai. Ja iestādes norādītie trūkumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, iestāde iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu atzīst par neiesniegtu un var atdot to atpakaļ iesniedzējam.
(3) Ja iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu atbilst likuma prasībām vai iestādes noteiktajā termiņā trūkumi ir novērsti, iestāde iesniegumu nekavējoties nosūta izskatīšanai augstākai iestādei (Veselības ministrijai).

Sertifikācijas komisija informē sertifikācijas institūcijas augstāko pārvaldību - Sertifikācijas padomi par lēmuma pārsūdzēšanas faktu, procesa gaitu un Veselības ministrijas lēmumu.Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2022. gada 15. decembrī, plkst. 13:24
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi