Kādi dokumenti jāiesniedz, piesakoties sertifikācijas eksāmenam?

Lai pieteiktos F profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas eksāmenam, F jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1. aizpildīts un parakstīts iesniegums (veidlapa) un apliecinājums par atbilstību Farmācijas likuma 58. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām prasībām (veidlapa);

2. augstākās farmaceitiskās izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

3. uzvārda (vārda) maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja ir mainīts uzvārds (vārds), (uzrādot oriģinālu)

4. darba devēja izsniegta izziņa, kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo triju gadu laikā (oriģināls/i). Saskaņā ar Farmācijas likuma 58. pantu  – F profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības saņemt personai ... F, kas aptiekā Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās telpas valstī ... nepārtraukti nostrādājis trīs gadus. Saskaņā ar šo – ja trīs gadu laikā ir strādāts vairāku komercsabiedrību aptiekās, izziņu oriģināli nepieciešami no visiem darba devējiem. Ja darba attiecības F statusā ir uzsāktas, piemēram, 01.07.2015., tad nepārtraukta darba stāžs var būt tikai no 01.07.2018., kas arī būs agrākais iespējamais darba devēja izziņas par stāžu sagatavošanas datums.

5. F, kuri vispārējo vidējo vai augstāko izglītību ir ieguvuši citā, nevis latviešu valodā – dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

6. divas krāsainas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm).

Aizpildīta (rokrakstā vai elektroniski) iesnieguma paraugs. Lūdzam ņemt vērā, ka katrā individuālā gadījumā norādāmās informācijas apjoms un saturs var atšķirties.

Vai dokumentus var iesniegt pa daļām?

Tas nav iespējams, jo dokumenti tiek pieņemti, reģistrēti un izskatīti kā vienots kopums.

Ir pieejama darba devēja izziņas kopija un darba devējs apgalvo, ka oriģinālu pats nosūtīs LFB, vai šajā gadījumā dokumenti sertifikācijas eksāmenam tiks pieņemti?

Dokumenti tiks pieņemti, iesniedzot darba devēja izziņas kopiju, bet Jūsu atbildība ir pārliecināties, ka darba devējs tuvākajā laikā iesniedz izziņas oriģinālu (ja oriģināls netiks saņemts, Jūs netiksiet iekļauts kandidātu sarakstā sertifikācijas eksāmenam).

Kad un kā jāveic apmaksa?

Maksa par farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju – 151,72  EUR (no 18.07.2020),  PVN  nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Samaksāt var ar pārskaitījumu uz LFB kontu pirms dokumentu iesniegšanas un iesniedzot dokumentus uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu;

LFB konts (t.s. sertifikācija, atkārtota sertifikācija, tālākizglītības pasākumu pieteikumi): LV69HABA000140J045628 (kontā 15. zīme ir lielais "J" burts).

Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:
Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S "SWEDBANK"
Bankas kods: HABALV22

Iespējama apmaksa saskaņā ar LFB izrakstītu rēķinu. Šajā gadījumā pirms dokumentu iesniegšanas nepieciešams rakstot uz lfb@farmaceitubiedriba.lv pasūtīt rēķinu (obligāti norādot maksātāja rekvizītus), saņemt to elektroniski e-pastā un apmaksāt (dokumentus iesniedzot jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments).

Cik laicīgi jāpiesakās eksāmenam?

Eksāmenam dokumentus jāiesniedz vismaz divus mēnešus pirms eksāmena datuma (aktuālais gada saraksts – šeit).

Ja kādu iemeslu dēļ šis termiņš netiek ievērots, dokumentus atsevišķos gadījumos ir iespējams iesniegt vēlāk, individuāli vienojoties par nosacījumiem ar Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisiju (t. 67502571) un dokumentu iesniegšanas brīdī uzrakstot papildu iesniegumu.

Ja eksāmens nav nokārtots, kad var kārtot eksāmenu atkārtoti un cik tas maksā?

Ja sertificējamais F nenokārto sertifikācijas eksāmenu, tad pirmajā reizē viņam ir tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu vēl vienu reizi atkārtoti bez laika ierobežojuma. Nepieciešams atkārtoti uzrakstīt iesniegumu, apliecinājumu, pievienot vienu krāsainu fotogrāfiju (3,5 x 4,5 cm);

Ja arī šajā kārtošanas reizē eksāmens netiek nokārtots un starp šiem abiem eksāmeniem ir pagājis mazāk nekā viens gads, tad nākamo reizi F drīkst kārtot sertifikācijas eksāmenu ne ātrāk kā vienu gadu pēc sertifikācijas komisijas lēmuma pieņemšanas par atteikumu piešķirt sertifikātu sakarā ar nenokārtoto sertifikācijas eksāmenu. Tad procedūra, dokumenti un maksa – kā pirmreizējam eksāmenam.

Kādi dokumenti jāiesniedz, piesakoties atkārtotai sertifikācijai?

Atkārtotai sertifikācijai farmaceits divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz iesniegumu (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas abām pusēm), pievienojot sekojošus dokumentus:

1) darba devēja izsniegtu izziņu (oriģināls), kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo piecu gadu laikā;

2) farmaceita parakstītu apliecinājumu par atbilstību Farmācijas likuma 58. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām prasībām;

3) divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm);

4) profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu  apliecinošu dokumentu kopijas (lūgums apliecības kopēt uz lapas abām pusēm; uzrādot oriģinālus);

5) pārskatu par profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu tālākizglītības pasākumos (pārskatu iespējams izdrukāt no LFB vietnes slēgtās sadaļas katram individuāli vai nu dokumentu gatavošanas procesā, vai LFB birojā, sniedzot dokumentus atkārtotai sertifikācijai);

Aizpildīta (rokrakstā vai elektroniski) iesnieguma paraugs. Lūdzam ņemt vērā, ka katrā individuālā gadījumā norādāmās informācijas apjoms un saturs var atšķirties.

Kad un kā jāveic apmaksa par atkārtotu sertifikāciju?

Maksa par farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju – 151,72  EUR (no 18.07.2020),  PVN  nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Samaksāt var ar pārskaitījumu uz LFB kontu pirms dokumentu iesniegšanas un iesniedzot dokumentus uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu;


LFB konts (t.s. sertifikācija, atkārtota sertifikācija, tālākizglītības pasākumu pieteikumi): LV69HABA000140J045628 (kontā 15. zīme ir lielais "J" burts).

Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:
Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S "SWEDBANK"
Bankas kods: HABALV22

Iespējama apmaksa saskaņā ar LFB izrakstītu rēķinu. Šajā gadījumā pirms dokumentu iesniegšanas nepieciešams rakstot uz lfb@farmaceitubiedriba.lv pasūtīt rēķinu (obligāti norādot maksātāja rekvizītus), saņemt to elektroniski e-pastā un apmaksāt (dokumentus iesniedzot jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments).

Vai dokumentus var iesniegt pa daļām?

Tas nav iespējams, jo dokumenti tiek pieņemti, reģistrēti un izskatīti kā vienots kopums.

Ir pieejama darba devēja izziņas kopija un darba devējs apgalvo, ka oriģinālu pats nosūtīs LFB, vai šajā gadījumā dokumenti atkārtotai sertifikācijai tiks pieņemti?

Dokumenti tiks pieņemti, iesniedzot darba devēja izziņas kopiju, bet Jūsu atbildība ir pārliecināties, ka darba devējs tuvākajā laikā iesniedz izziņas oriģinālu.

Vai obligāti jāiesniedz profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu  apliecinošu dokumentu kopijas?

Varat iesniegt arī dokumentu oriģinālus.

Kāpēc ir jāiesniedz profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu  apliecinošu dokumentu kopijas, ja visi dati par tālākizglītību ir pieejami farmaceitu reģistrā?

Iesniedzamos dokumentus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība".

Sertifikācijas procedūrām dati reģistrā kalpo tikai kā papildu uzskates līdzeklis, bet no 2019. gada, atvieglojot Jūsu dokumentu sagatavošanas procedūru, ir nodrošināta iespēja, izmantojot reģistrā uzkrātos datus, izdrukāt (nevis aizpildīt manuāli) pārskatu par tālākizglītības pasākumiem.

Vai man jāapmeklē tālākizglītības pasākumus, ja strādāju par farmaceitu un turpinu studijas veselības aprūpes specialitātē?

Farmācijas speciālisti var iesniegt individuālo pasākuma pieteikumu un saņemt Moduļa tālākizglītības punktus pilnā apmērā par periodu, kurā tiek studēts veselības aprūpes virziena studiju programmās.

(Šādā gadījumā par pieteikumu nav jāmaksā!)

Ja Jūs turpināt studijas veselības aprūpes specialitātē, tad TIP Jūs varat neapmeklēt tikai mācību periodā!

Individuālā pasākuma pieteikuma izskatīšanai jāiesniedz:

  • ja studijas ir pabeigtas - diploma kopija;
  • ja turpināt mācības - akadēmiskā izziņa vai sekmju izraksts.

Aizpildītu pasākuma pieteikuma veidlapu un klātpievienotos dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, atsūtot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv

*Tiem farmācijas speciālistiem, kuri studē citās studiju programmās, attiecīgajā laika periodā, iesniedzot individuālo pasākuma pieteikumu un uzrādot studijas apliecinošus dokumentus, Sertifikācijas komisija var lemt par Tālākizglītības punktu ieskaitīšanu nepilnā apjomā. (Pieteikuma izskatīšana un TP piešķiršana ir maksas pakalpojums – 7,26 EUR (iesk. PVN), saskaņā ar cenrādi no 03.01.2022.)

https://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/talakizglitibas-pasakumu-pieteiksanas-kartiba-individualajiem-pieteikumiem

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pārreģistrētu sertifikātu sakarā ar sertifikāta nozaudēšanu vai vārda/uzvārda maiņu?

Lai pārreģistrētu farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu sakarā ar sertifikāta nozaudēšanu vai personas vārda/uzvārda maiņu, ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) iesniegums par sertifikāta nozaudēšanu vai iesniegums par personas vārda/uzvārda maiņu;

2) aizpildīts un parakstīts iesniegums (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas abām pusēm) un apliecinājums;

3) jaunās pases kopija (vārda vai uzvārda maiņas gadījumā; ar norādi, ka kopija iesniegta LFB FPKSK sertifikāta pārreģistrēšanai);

4) vārda vai uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (vārda vai uzvārda maiņas gadījumā; ar norādi, ka kopija iesniegta LFB FPKSK sertifikāta pārreģistrēšanai);

5) divas fotogrāfijas (3,5x4,5 cm).

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2022. gada 11. janvārī, plkst. 15:17
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi